Δομή Εκπαίδευσης


Περιεχόμενα της εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

 

Κεφάλαιο Ι. Γενική κατάρτιση

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στη νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους, αλλά και τους κινδύνους από την ύπαρξη παρανόμων σκευασμάτων στην αγορά. Επίσης, αναφέρεται η νομοθεσία που διέπει την τήρηση αρχείου χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

 

Κεφάλαιο ΙΙ. Κίνδυνοι των γεωργικών φαρμάκων

Σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται έμφαση στους κινδύνους που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τρόπους ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιδράσεων, στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τους οργανισμούς μη στόχους. Τονίζονται οι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, το χειρισμό και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων και για τη διάθεση των κενών συσκευασιών. Τέλος, εξετάζονται περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ακραίων καιρικών συνθηκών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους απόπλυσης των γεωργικών φαρμάκων.

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ. Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι στρατηγικές και τεχνικές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και βιολογικής γεωργίας. Επιπρόσθετα, δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές ώστε οι επαγγελματίες χρήστες να μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο γεωργικό φάρμακο για την αντιμετώπιση ενός δεδομένου προβλήματος, με γνώμονα την υψηλή αποτελεσματικότητα, με ταυτόχρονη ελάχιστη αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, τους οργανισμούς μη στόχους και το περιβάλλον.

 

Κεφάλαιο ΙV. Εξοπλισμός εφαρμογής

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων σε ότι αφορά την προετοιμασία, τη χρήση και την συντήρησή του. Έμφαση δίνεται στον περιορισμό της αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους και γενικά τη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τον χρήστη και το περιβάλλον.