Αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων


Με βάση την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. 7325/85357 της 31/7/2015 γίνονται αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η βάση δεδομένων με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επικαιροποιείται, ενώ γενικά η διαδικασία απλοποιείται με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι ερωτήσεις στη βάση δεδομένων μειώνονται σε 151 (από 221 που ήταν πριν).
  • Οι ερωτήσεις στις οποίες εξετάζονται οι ενδιαφερόμενοι μειώνονται σε 40 (από 50 που ήταν πριν) και θα πρέπει να απαντηθούν σωστά οι 20 (από 35 που ήταν πριν).

Για την επικαιροποιημένη βάση ερωτήσεων του Υπουργείου πιέστε εδώ.

Σύμφωνα με την Τροποποίηση της με αριθ. 13631/159106/20−12−2013 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚΒ΄3410), το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται ως εξής:
Α) Μέχρι και την 26η Νοεμβρίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).
Β) Από την 27η Νοεμβρίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε
πενήντα ευρώ (50€)».

Τη δοκιμαστική εξέταση με την επικαιροποιημένη βάση ερωτήσεων την οποία παρέχει το Υπουργείο μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα